torsdag 15 januari 2009

Jeanialitet del 2

Vid ett fortsatt botaniserande i Hällabäcks stolthets utbud finner vi snart det:Elektriska bältet N:o 1.

Även denna idé har sedan länge rönt stora framgångar i ”nästan hela Europa”. Arma hedniska forntidslämningar till människor, östeuropéer kanske, vad vet jag, som ännu inte, till sin nåd, skänkts vishetens och teknikens läkande produkt.

Thonérfelth har emellertid, sin vana trogen, förfinat denna mänsklighetens ynnest till perfektion. Sålunda kan vi läsa:
”Kroppsplåtarna ära gjorda av tjock förnicklad metallplåt. Detta gör att de alltid hålla sig blanka och fullkomligt rena, vilket är ett huvudvillkor för att ett bälte skall verka fullständigt. Därjämte vill jag även påpeka dessa plåtars företräde framför andra, vilka alla ära tillverkade av en kopparblandad metall. Som bekant är, har en metall, vari koppar ingår, stor benägenhet att avsätta ärg, vilket är skadligt, ja rent av farligt ämne.” (Till skillnad från nickel som ju, för kroppen, enbart har välgörande egenskaper. min anm.)
Under de 25 år de funnits att tillgå så har ”över 10 tusen tacksamhetsbrev och intyg ingått från patienter, som erhållit hjälp av detsamma.”

- Vilka av mina åkommor kan då denna produkt hjälpa mig med? frågar ni.
- Ve I klentrogna, replikerar jag. Har ni då inte begripit någonting?
Som med merparten av Thonérfelths produkter borde frågan vara:
-Vad kan inte botas av produkten i fråga?
Nåväl, Jéan och jag skall besvara er fråga:

”Detta bälte är avpassat och avsett för Gikt, Reumatisk värk, Fallandesot, Sömnlöshet, Huvud- och Ryggvärk m. fl. sjukdomar, som härröra från orent blod – och om man kastar en blick på intygen, skall man finna, att nära 50 proc. Av dessa ära avgivna av fruntimmer som genom detta bälte blivit botade från bleksot, nervsvaghet och värk av alla möjliga slag, ifrån 80-åringens till den 16-åriga ungmöns.”

Vidare bevisas konkurrensens oomtvistade överlägsenhet gentemot oberoende vetenskapliga undersökningar som bevis för de utlovade effekterna:
”Några intyg om El. bältet N:o 1 delgives ej – utan bör det vara bättre än intyg då jag delgiver att detta bälte var det första El. bälte som utkom i Sverige för 30 år sedan (att det tar fem år för en produkt från det att de ”utkommer” till de finns att ”tillgå” rår varken jag eller Jéan för. min anm.) och oaktat en vild konkurrens med både ut- och inländska bälten under denna tid, så har det bestått proven, och kan envar inse att om det ej hade varit verksamt och överlägset sina konkurrenter – så hade det liksom dessa nu varit borta. Men tvärtom så ökas efterfrågan för varje år på detta bälte vilket är en säker borgen för dess välgörande egenskaper.”

Elementärt, min käre Watson.

Det är glädjande att se denna produkts återtåg i dagens samhälle, förvisso är det inte ett fullgott alternativ, (det har säkerligen snålats på nicklet) men i brist på annat kan denna produkt å det varmaste rekommenderas.


Nästa presenterade produkt har på denna blogg redan avhandlats, dock vill jag på inga villkor undanhålla er den illustration som, likt dess feminina motsvarighet, vidare bevisar dess karaktärsdanande effekter:

I nästa del i serien kommer de produkter som betecknas ”Sjukvårdsprodukter” presenteras.
Till dess: Händerna på täcket, om du inte redan tillhör de lyckliga som införskaffat botemedel mot lasten, då kan du ha händerna var fan du vill.